Beleza

/bɨ.ˈle.zɐ/

Beleza tar­jo­aa viit­to­ma­kie­len­tulk­kaus- sekä viit­to­mao­pe­tus­pal­ve­lu­ja.

Tulk­kauso­pin­to­jen aika­na sain opet­ta­jal­ta­ni viit­to­ma­ni­men, joka tar­koit­taa Ellan lisäk­si myös Bra­si­li­aa.

Sana­kir­ja ker­too por­tu­ga­lin kie­len sanan beleza tar­koit­ta­van kau­neut­ta, mut­ta Bra­si­lian por­tu­ga­lin
puhe­kie­les­sä sitä voi myös käyt­tää kun halu­aa vas­ta­ta, että kaik­ki on hyvin!

– Beleza, kaik­ki hyvin! ja vies­tin vah­vis­ta­mi­sek­si vie­lä peu­ka­lo pys­tyyn.

Mie­les­tä­ni työ ja har­ras­tuk­se­ni; eri kie­let, kult­tuu­rit, musiik­ki, tans­si ja käden­tai­dot ovat kau­neut­ta.

Beleza on Kelan sopi­mus­kump­pa­ni.

Viit­to­ma­kie­len tulk­ki

Ella Fager­lund

Olen val­mis­tu­nut viit­to­ma­kie­len tul­kik­si 2006 Turus­ta. Lähes koko ura­ni olen teh­nyt tulk­kauk­sia enim­mäk­seen huo­no­kuu­loi­sil­le tai implan­toi­duil­le ja tul­kan­nut näin ollen pal­jon vii­tot­tua puhet­ta. Val­mis­tut­tua­ni 2006 aloi­tin suo­raan viit­to­mien per­heo­pe­tuk­sen peda­go­gi­set opin­not ja sain todis­tuk­sen kätee­ni 2007 kevääl­lä. Aloi­tin heti ope­tus­työt. Vuon­na 2014 tein ensim­mäi­set kuu­ro­so­keus­tulk­kauk­se­ni ja 2016 tein Kelan vaa­ti­mat opin­not kuu­ro­so­keus­tulk­kauk­sia var­ten. Mie­lui­ten teen opis­ke­lu­tulk­kauk­sia, vapaa-ajan har­ras­te­tulk­kauk­sia ja ulko­maan­reis­su­ja.

Tulk­kauk­sia olen teh­nyt pal­jon:
ala­kou­lu­ym­pä­ris­tös­sä,
opis­ke­lu­tulk­kauk­sis­sa,
työ­elä­mä­tulk­kauk­sis­sa,
har­ras­te­tulk­kauk­sis­sa

Vii­to­mao­pe­tuk­sia olen teh­nyt:
per­heis­sä, päi­vä­ko­deis­sa sekä työ­pai­koil­la eri­ko­koi­sil­le ryh­mil­le kuin myös yksi­tyis­tun­tei­na­kin.

Itseä­ni kiin­nos­ta­via asioi­ta:
musiik­ki koko­nais­val­tai­ses­ti (teo­rias­ta teke­mi­sen kaut­ta esit­tä­mi­seen),
tans­si (eri­tyi­ses­ti kuu­ba­lai­set tans­sit sekä twerk ja dance­hall),
kie­lis­tä espan­ja ja por­tu­ga­li,
Lati­na­lai­sen Ame­ri­kan kult­tuu­ri ja maan­tie­de,
käden­tai­dot (askar­te­lu, vaat­tei­den ompe­lu, neu­lo­mi­nen, virk­kaus, puu­työt),
blo­gi­maa­il­ma, muo­ti, vaa­te­tus, ehos­tus, sisus­tus,
lii­kun­ta ylei­ses­ti sekä ter­veys

Kie­li­tai­to ja kom­mu­ni­kaa­tio­me­ne­tel­mät

 • Espan­ja
 • Englan­ti
 • Por­tu­ga­li
 • Viit­to­ma­kie­li
 • Vii­tot­tu puhe
 • Hap­tii­sit
 • Puheen­tois­to

Asia­kas­ryh­mät

 • Kuu­rot
 • Huo­no­kuu­loi­set
 • Kuu­rou­tu­neet
 • Implan­toi­dut
 • Kuu­ro­so­keat

Työs­ken­te­ly­kun­nat

Ulko­maat.

Aura, Kaa­ri­na, Lai­ti­la,

Lie­to, Mas­ku, Mynä­mä­ki,

Naan­ta­li, Nousiai­nen, Pai­mio,

Parai­nen, Pöy­tyä, Rai­sio,

Rau­ma, Rus­ko, Salo,

Sau­vo, Tur­ku, Uusi­kau­pun­ki

Tilauk­set

Kelal­la on kuu­lo- ja kuu­lo­nä­kö­vam­mais­ten tulk­kaus­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vel­vol­li­suus eli tulk­kaus­ti­lauk­set teh­dään Kelaan. Vain viran­omais­ti­lauk­set (esim. sai­raa­la, polii­si, oikeus) ja ope­tus­ti­lauk­set voi teh­dä suo­raan ella(a)beleza.fi

Yhteys­tie­dot

Beleza

Ella Fager­lund +358 45 128 4576 ella(a)beleza.fi

Ota yhteyt­tä

Ker­rot­han mie­li­pi­tee­si, että voin kehit­tää toi­min­taa­ni!  

* mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia